SMSTS Training – Glasgow

DateLocationCoursePostcodePriceParking 
Monday 5th Nov - Friday 9th Nov 2018GlasgowCITB SMSTS (5 Day)G3 6RP425
Monday 3rd Dec - Friday 7th Dec 2018GlasgowCITB SMSTS (5 Day)G3 6RP425
Monday 7th Jan - Friday 11th Jan 2019GlasgowCITB SMSTS (5 Day)G3 6RP425
Monday 4th Feb - Friday 9th Feb 2019GlasgowCITB SMSTS (5 Day)G3 6RP425
Monday 4th March - Friday 8th March 2019GlasgowCITB SMSTS (5 Day)G3 6RP425